Bybelstudie

Jakobus 1:19-27                                                                  Riglyne vir gesprek 02
 1. Watter belangrike wysheid lees ons in vers 19?  (vgl. Spreuke 10:19, 10:32, 12:18, 13:3, 15:31-32)
 2. Watter eienskappe is vir jou belangrik in ’n wyse persoon? Dink aan iemand wat jy ken.
 3. Wat veroorsaak dat ons sukkel om goeie luisteraars te wees?
 4. Wat is die gevolge van woede in ’n mens se lewe?  (Spreuke 14:17, 29:22, Psalm 37:8, Kolossense 3:21)   Hoe kan jy persoonlik daarvan getuig? (Dink aan jou eie ervarings)
 5. Hoe kan jy op ’n praktiese en realistiese manier waak om jou humeur te verloor?
 6. Wat is die volmaakte wet waarna Jakobus verwys in vers 25 en hoekom is dit volmaak?
 7. Hoe verskil dit van mekaar om God se wil te ken en God se wil te doen?
 8. Hoe kan jy weet wanneer iemand gelowig is? (Titus 3:8, 1 Petrus 1:13-16)
 9. Wat sou jy sê is die bedoeling van vers 27?
 10. Watter boodskap sou jy vir ons Kerk wil gee uit hierdie gedeelte?
Jakobus 2 : 1 - 13                                                                Riglyne vir gesprek 03
 1.  Wie moenie mense volgens die uiterlike beoordeel nie?
 2. Watter voorbeelde kan jy aan dink waar mense teen ander diskrimineer o.g.v. hulle uiterlike?
 3. Was jy al self ’n slagoffer van vooroordeel, diskriminasie of onregverdige bevoordeling?
 4. Verdoem Jakobus met hierdie gedeelte eintlik alle ryk mense?
 5. Dink jy mense het in die Bybelse tyd voorkeur aan ryk mense gegee?
 6. Watter teenstelling gebruik Jakobus in vers 5? Watter ander Bybelse boodskap sluit hierby aan?
 7. Wat is die “wet van die koninkryk van God” waarna hy in vers 8 verwys?
 8. Is daar enige oortreding van die wet van God wat minder sleg is as die ander?
 9. Wat bedoel hy met “barmhartigheid triomfeer oor die oordeel.”?
 10. Wat is die drie belangrikste dinge wat mens ’n kind kan leer?
 11. Wat sou die teenoorgestelde wees van vooroordeel, diskriminasie of onregverdige bevoordeling?
 12. Hoe is Jesus hierin self vir ons ’n voorbeeld?
Jakobus 2 : 14 - 26                                                              Riglyne vir gesprek 04
 1. Wat is geloof?
 2. Wat is jou gedagtes oor die voorbeeld wat in verse 15 en 16 voorgehou word? Gee ’n praktiese voorbeeld uit jou ervaring wat dieselfde illustreer.
 3. Paulus sê in  Romeine 3:28  “Ons betoog is tog dat 'n mens vrygespreek word omdat hy glo, nie omdat hy die wet onderhou nie.” Weerspreek dit nie wat Jakobus hier sê nie?
 4. Verduidelik hoe jy die stelling in vers 19 verstaan.
 5. Is daar nie wel ’n uitsondering waar geloof nie noodwendig in dade hoef oor te gaan nie? Wat was Jesus se standpunt oor geloof en werke?
 6. Wanneer ons praat oor geloof wat in dade moet oorgaan is dit ’n proses wat in mens plaasvind. Noem drie stappe wat ons in hierdie proses kan identifiseer. Vergelyk Efesiërs 2:8-10.
 7. Op watter manier is Abraham en Ragab voorbeelde van geloof wat in dade oorgaan?
 8. Het geloof wat in dade moet oorgaan net te doene met hoe mens teenoor ander  moet optree? Gee asb. praktiese voorbeelde.
 9. Dink jy dit is vir mense maklik om dit wat hulle in die Bybel  lees en in die kerk hoor prakties te gaan toepas?
 10. Wat is vir jou die gemaklikste: Om oor geloof te praat of om die voorbeeld te stel van wat geloof  in mens se lewe behoort te beteken? Dink ook aan die praktiese implikasies van die volgende voorbeelde.
 • ’n familielid wat ’n ateïs is
 • ’n baie goeie vriend wat toegewyde Christen is
 • ’n onbeskofte persoon wat oor alles kla in die tou by die poskantoor
 • ’n kennis wat by die braaivleisvuur vuil grappe vertel
 • Iemand wat neersien op toegewyde (vroom) Christene.
 • ’n Moslem saam met wie jy werk of met wie jy besigheid doen

 11. In watter opsigte (areas) kan ons kerk meer moeite doen om ons geloof uit te leef?

 Jakobus 3                                                                                 Riglyne vir gesprek 05
 1. Jakobus waarsku teen die begeerte wat mense het om leermeesters te wees? Ervaar jy ook dat sekere mense graag ander probeer leer?
 2. Watter betekenis behoort hierdie waarskuwing vandag te hê vir
  1. regeringsamptenare
  2. onderwysers
  3. geestelike leiers soos predikant, ouderlinge en diakens
  4. ouers
 3. Lees Jakobus 3:2 saam met Jakobus 1:4. Watter stelling is korrek?
 4. Jakobus noem vier voorbeelde van ’n klein voorwerp wat ’n groot voorwerp beheer. Op watter manier is hierdie voorbeelde positiewe of negatiewe stellings?
 5. Noem nog Bybelse verwysings na die beheer van die tong?
 6. Noem ’n praktiese voorbeeld waar woorde meer skade gedoen het as dade.
 7. Hoe moet ’n wyse persoon homself identifiseer?
 8. Verduidelik wat vers 11 & 12 vir jou beteken.
 9. Waarom sê Jakobus dit wat hy in vers 14-16 kwytraak?
 10. Wat is selfsug en bittere naywer? Gee ’n paar Bybelse voorbeelde hiervan.
 11. Hoe vergelyk dit wat Jakobus sê oor hemelse wysheid daarmee wat ons in Galasiërs lees oor die vrug van die Gees?
 12. Waar dink jy kan jyself of ons as kerk met goddelike wysheid vrede bewerkstellig? Hoe sal jy te werk gaan?
Jakobus 4          :1-12                                                                 Riglyne vir gesprek 06
 1. Waaroor veg mense met mekaar volgens Jakobus?
 2. Waaroor veg families en vriende met mekaar? Is dit wat Jakobus sê die waarheid t.o.v. wat jy weet van onmin in families?
 3. Jakobus gee ’n rede waarom God nie vir mense gee waarvoor hulle bid nie. Wat is die rede?
 4. Belowe Jesus nie dat alle gebede verhoor sal word nie?
 5. Watter ander verwysings het ons in die Bybel waarom God nie gebede verhoor nie?
 6. In Jakobus 4:4  staan: “Weet julle nie, julle ontroues, dat vriendskap met die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie 'n vriend van die wêreld wil wees, wys daarmee dat hy 'n vyand van God is.”  Hoe verduidelik Jesus dieselfde saak en wat beteken dit vir ons lewe elke dag?
 7. Wat beteken dit dat hier in vers 5 staan “dat God die gees wat Hy in ons laat woon, heeltemal vir Homself wil hê”? Kan ons onderskeid tref tussen wat ons is en wat ons gees is?
 8. Wanneer veroordeel ’n mens ’n ander? Kyk na verse 11 & 12? Beteken dit dat mens nie vir ’n ander mag sê indien hy verkeerd is nie?
  1. Matteus 18:12-20
  2. Efesiërs 5:6,7
  3. 2 Timoteus 3:5
 9. Hoe moet ons in die kerk optree teenoor ander wat in slegte dade volhard?
  1. 1 Korintiërs 4:21
  2. Galasiërs 5:22
  3. Kolossense 3:12-17
  4. Romeine 12:9-21